skip to Main Content
Menu

                                                   Poznań, 1 czerwca 2018

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW I RODZICÓW

 

 

Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

I.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego mieszcząca się przy ul. Bydgoskiej 4, 61-127 Poznań.

II.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. Inspektor Ochrony Danych – pani Beata Rychła:

pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

pisemnie na adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,

z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”

 1. Zastępca Inspektora Ochrony Danych – pani Izabela Malinowska-Szabowska:

pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

pisemnie na adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,

z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”

III.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (RODO Art. 6, ust.1, lit. c) w celu:

 1. realizacji obowiązku szkolnego (Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa Prawo Oświatowe),
 2. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania tj. dziennika zajęć lub innych dzienników wymaganych przepisami prawa (Ustawa Prawo Oświatowe, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),
 3. prowadzenia księgi uczniów i księgi arkusza ocen (Ustawa Prawo Oświatowe, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),
 4. wydawania i prowadzenia ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych (Rozporządzenie Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych)
 5. organizacji wycieczek szkolnych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki krajoznawstwa i turystyki),
 6. prowadzenia biblioteki (Ustawa Prawo Oświatowe)
 7. zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką szkoły (Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej
  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach),
 8. organizacji konkursów (Ustawa Prawo Oświatowe),
 9. zapewnienia współpracy z uczelniami (Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o Systemie Oświaty),
 10. organizacji dodatkowych wydarzeń dla uczniów (Prawo Oświatowe, Ustawa
  o Systemie Oświaty),
 11. prowadzenia stołówki (Ustawa Prawo Oświatowe).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas wynikający z wymienionych wyżej aktów prawnych, przepisów ordynacji podatkowej oraz czas wynikający z ochrony przed roszczeniami.

IV.

Komu przekazywane są dane osobowe? 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w realizacji obowiązku szkolnego, wyjazdów i wycieczek, wydarzeń i konkursów tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, ubezpieczycielom, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, kancelariom prawnym, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

V.

Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?  

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 VI.

Czy dane są przekazywane poza EOG?  

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII.

Czy dane wykorzystuje się do profilowania?

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym do profilowania.

VIII.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do udziału
w procesie realizacji obowiązku szkolnego i wynika z wymienionych powyżej przepisów prawa.

 

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top